PKE Interier
designové jídelní a barové židle, zahradní nábytek, stoly, barové stoly, křesla, pohovky, doplňky pro domácnosti, restaurace...

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PKE, s.r.o.

I. Všeobecně
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“) platí pro všechny smluvní vztahy vzniklé mezi PKE, s.r.o. jako prodávajícím (dále jen „prodávající“) a kupujícím. Smluvní strany mohou změnit, vyloučit či doplnit některá ustanovení těchto VOP pouze písemnou dohodou obou stran (např. v kupní smlouvě) s tím, že ostatní ustanovení VOP zůstávají pro smluvní strany nadále v platnosti. Smluvní strany se dohodly, že na smluvní vztahy učiněné s odkazem na tyto VOP se v zahraničním obchodě použijí též vykládací pravidla INCOTERMS 2000, nestanoví-li konkrétní smlouva jinak.
 
II. Vznik smluvního vztahu
1. Na základě nezávazné nabídky prodávajícího učiní kupující písemnou objednávku zboží, které bude označeno dle katalogu prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo rozhodnout o potvrzení objednávky, a to i pouze částečně. Kupní smlouva je mezi stranami uzavřena doručením písemného potvrzení objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu. Za písemné potvrzení objednávky se považuje též zaslání proforma faktury nebo podepsané kupní smlouvy kupujícímu ze strany prodávajícího. Potvrdí-li prodávající objednávku kupujícího pouze částečně nebo učiní-li jiné změny, výhrady, dodatky či omezení objednávky (dále jen „modifikovaná objednávka“), považuje se tato modifikovaná objednávka za nový návrh na uzavření smlouvy, která musí být znovu potvrzena kupujícím. K uzavření kupní smlouvy dojde doručením písemného potvrzení modifikované objednávky ze strany kupujícího prodávajícímu. Za změnu objednávky se dále nepovažuje upřesnění na základě technické specifikace prodávajícího.

III. Katalogy, vzorky, ceny a doklady vztahující se ke zboží
1. Nabídka výrobků prodávajícího vychází z platných katalogů, vzorků prezentovaných na výstavách, prodejnách prodávajícího nebo zaslaných na vyžádání kupujícímu, spolu s předloženou cenovou nabídkou prodávajícího obvykle formou ceníku s uvedením dodací parity, slev a/nebo přirážek. Nákresy, váha a rozměry výrobků (zboží) uvedené v katalozích jsou pouze informativní, pokud nejsou výslovně označeny jako závazné.
2. Ceny jsou uváděny bez DPH v příslušné měně, kterou stanoví prodávající pro prodej v každé jednotlivé zemi, pokud není výslovně uvedeno, že se jedná o cenu včetně DPH. Při prodeji do členské země EU včetně České republiky se k ceně připočítává DPH ve výši podle platných zákonů v místě prodávajícího (Česká republika). Plnění v EU mimo Českou republiku může být osvobozeno od platby české DPH, pokud kupující při objednávce předloží své IČ DPH a potvrdí umístění zboží v EU.
3. Zboží bude kupujícímu dodáno na základě kupní smlouvy.
4. Telefonické objednávky budou vyřízeny jen na plné riziko kupujícího. Veškeré písemné objednávky (dopis, fax, e-mail) jsou závazné. Kupující se zavazuje odebrat jím objednané zboží (mimo event. reklamaci) i v případě splnění před určeným termínem.
 
IV. Dodací lhůty, způsob dodání, neodebrání zboží
1. Dodací lhůty stanovené kupujícím v objednávce jsou přibližné a pro prodávajícího nezávazné. Závazná je dodací lhůta sjednaná v potvrzení objednávky (kupní smlouvě, proforma faktuře - viz. čl. II. VOP). Dodací lhůta se proporčně prodlužuje o prodlení při dodávce materiálu ze strany kupujícího. Dodací lhůta je splněna dnem odeslání zásilky, dnem vyskladnění zboží ze skladu prodávajícího nebo dnem připravení zboží k převzetí kupujícím nebo jím pověřeným dopravcem. Tímto dnem také vzniká právo prodávajícího fakturovat. Prodávající si vyhrazuje právo expedovat zboží jinak připravené k expedici do 3 dnů od splnění závazků kupujícího podle čl. V. VOP. Prodávající je oprávněn k částečným dodávkám zboží. Dodací lhůty se prodlužují v případě neočekávaných, prodávajícím nezaviněných skutečností, jako např. neočekávané zásahy vyšší moci, stávky a další překážky, které se nedají prodávajícím ovlivnit. Toto platí i v případě, jestliže tyto okolnosti nastanou u dodavatelů prodávajícího. V tomto případě je uplatnění finančních nároků z důvodu prodlení vůči prodávajícímu vyloučeno. Škody vzniklé z důvodu prodlení dodání zboží lze uplatnit pouze do výše hodnoty zboží v prodlení.
2. Prodávající si vyhrazuje právo určit způsob dodání zboží. Pokud není písemně sjednáno jinak, jde úhrada dopravného k tíži kupujícího. Kupující přebírá nejpozději odesláním zboží (předáním zboží k přepravě) veškerá rizika vzniku škod na zboží. Odlišná ujednání lze písemně upravit v kupních smlouvách, zejména odvoláním na dodací paritu podle INCOTERMS 2000.
3. Smluvní strany se dohodly, že pokud kupující zakoupené zboží nepřevezme do 21 dnů ode dne sjednaného v kupní smlouvě, příp. kdy byl písemně, telefonicky nebo faxem k odběru prodávajícím vyzván (dále jen neodebrané zboží), může prodávající od kupní smlouvy odstoupit a toto zboží prodat jiné osobě. Kupujícímu pak nevzniknou žádné nároky na náhradu škody např. ušlý zisk apod.. Písemné odstoupení musí být doručeno druhé smluvní straně. Za neodebrané zboží po odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího je prodávající oprávněn fakturovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši přijaté zálohy jinak 50 % hodnoty neodebraného zboží uvedené v kupní smlouvě.

Zrušení objednávky zadané do výroby.
V případě započetí výroby zboží na objednávku, budu kupujícímu účtován storno poplatek ve výši 20 - 50% z celkové hodnoty objednávky. Výše je určena fází rozpracovanosti objednávky u výrobce.

4. V případě, že došlo k následnému odběru neodebraného zboží a prodávající dosud nevyužil práva odstoupení dle předchozího bodu, je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím smluvní pokutu ve výši 1% z hodnoty tohoto zboží za každý den prodlení přesahující 21dnů, nejméně však 100 EUR.
5. Smluvní pokuty jsou splatné dnem doručení faktury a lze je započíst s přijatou zálohou a/nebo jiným obdrženým plněním
od kupujícího.
 
V. Úhrada – platba zboží
1. Pokud není v textu kupní smlouvy stanoveno jinak, platí, že kupující je povinen uhradit zboží před jeho odběrem (u bezhotovostních plateb je rozhodující den připsání částky na účet prodávajícího). U objednávek, které jsou zadávány do výroby, může prodávající požadovat zálohovou úhradu minimálně 50% z celkové hodnoty objednávky. Odsouhlasená dodací lhůta se počítá od připsání zálohy, resp. úhrady celé kupní ceny v případě sjednání úhrady celé dodávky před jejím odběrem na účet prodávajícího. V případě prodlení s úhradou faktury ze strany kupujícího, je prodávající oprávněn bez předchozího upozornění účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z celkové dlužné částky za každý den prodlení. Tímto není dotčen případný nárok na náhradu škody.
2. V případě prodlení s úhradou splatné faktury více než 5 dní, vzniká prodávajícímu právo další dodávky dle uzavřených kupních smluv pozastavit do období úhrady dlužných plateb a právo požadovat platby za další dodávky předem či v hotovosti při odběru zboží. Toto ustanovení má přednost před odchylnou úpravou v jednotlivých kupních smlouvách uzavřených mezi smluvními stranami.
 
VI. Výhrada vlastnického práva
1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího teprve úplným zaplacením kupní ceny dle kupní smlouvy. Úhrada se má za uskutečněnou připsáním částky na účet prodávajícího. Zachování výhrady vlastnického práva ve prospěch prodávajícího zůstává i při dalším prodeji kupujícím třetí osobě a/nebo jeho případné další zpracování kupujícím nebo třetí osobou. Kupující se zavazuje s tímto seznámit svého odběratele.

VII. Reklamace, záruční lhůty
1. U veškerých zásilek musí kupující bezprostředně po obdržení zkontrolovat správnost dodaných položek, jejich úplnost a případné viditelné poškození vzniklé přepravou. Zjištěné vady musí být vyznačeny na dodací list a potvrzeny dopravcem, jinak nebudou uznány. V případě splnění požadavku kupujícího na odlišný způsob balení nebo uložení zásilky do dopravního prostředku, za účelem zvýšení ložné normy při skladování a přepravě, nese riziko vad z manipulace, skladování a přepravy kupující. Ostatní vady zjištěné po rozbalení zboží musí kupující ihned písemně oznámit prodávajícímu. Nad rámec zákonné odpovědnosti za vady zboží upravené v obchodním zákoníku poskytuje prodávající kupujícímu záruku za jakost po dobu 2 let od dodání zboží.
2. Nároky kupujícího z vad zboží vyplývají v případě nepodnikatelů z příslušných ustanovení občanského zákoníku České republiky a reklamačního řádu prodávajícího.
3. Odpovědnost za vady nevzniká v případě, že zboží bylo prokazatelně použito v rozporu s „Návodem na používání a ošetřování nábytku“ dodaného prodávajícím a/nebo bylo použito nevhodně vzhledem k jeho užitným vlastnostem a v rozporu s účelem, ke kterému je určeno a/nebo bylo následně svévolně upraveno. Důvodem k reklamaci rovněž nejsou drobné diskrepance v rozměrech a barevných odstínech způsobené zejména přírodním charakterem použitých materiálů. Odpovědnost za vady ani záruka za jakost se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.
 
Závěrečná ustanovení a platnost
1. Podpisem kupní, případně jiné obdobné smlouvy nabývají VOP účinnosti mezi smluvními stranami a kupující potvrzuje, že se seznámil s jejich obsahem, souhlasí s nimi a přijímá je.
Úvodní stránka   Obchodní podmínky